faddmanab - Ett genuint familjeföretag med tradition

Kvalitets- och miljöpolicy

Ständig utveckling och förbättring

Vårt företag arbetar utifrån förutsättningen att tillverka säkra, smakrika, kundanpassade och tilltalande produkter. Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska genomsyra hela kedjan och all personal ansvarar för att konsumenter och kunder tryggt kan använda våra produkter.

Vårt kvalitetsledningssystem, uppbyggt på HACCP-principerna, grundar för kvalité samt ett effektivt arbete där vi ständigt utvecklas och förbättras. Produktionen ska ske på ett säkert och kontrollerat sätt och uppfylla alla krav som ställs från berörda myndigheter. Kontroll och uppföljning skall ske nära flödet för att snabbt registrera och åtgärda avvikelser.

Ansvariga inom företaget hålls informerade om och engagerade i våra kvalitetssystem genom att både HACCP- och FSSC-frågor behandlas som stående punkter på dagordningarna för ledningsgrupps - och kvalitets/produktionsmöten.

Vi har en regelbunden kommunikation med våra kunder och leverantörer gällande livsmedelssäkerhetsfrågor.

Vår miljöpolicy

Fåddman AB arbetar aktivt med att utveckla miljöarbetet inom företaget med avseende på alla inom företagets förekommande processer, och ska som minimum följa tillämplig miljölagstiftning.

Vi ska vara lyhörda för marknaden, myndigheters, våra kunder, konsumenter och samarbetsparterns miljöönskemål, i vår strävan att ständigt minska vår skadliga inverkan på miljön.

Vid nyinvesteringar ska alltid det mest miljövänliga alternativet väljas i förhållande till pris och prestanda. Vi är anslutna till Reparegistret och arbetar för att en ständigt ökande del av våra leveranser ska ske med de retursystem som marknaden erbjuder. Fåddman AB ska vara ett modernt och innovativt företag i alla avseenden där miljöarbetet inte är något undantag.